Основні несправності візка, причини їх виникнення та способи виявлення (docx)

Основні несправності візка

Завантажити конспект в форматі “docx” ви можете в кінці опису.

Зміст:

Несправності візка вантажного вагону моделі 18-100 виявляють при технічному обслуговуванні або ремонті (табл. 1).

Таблиця 1.

Несправність

Причина несправності Спосіб виявлення несправності
1. Тріщини в боковій рамі, надресорній балці, сполучній балці  

 

Сховані дефекти лиття (ра­ковини, неметалеві вклю­чення), невідповідність металу технічним умовам за хімічним складом і ме­ханічним властивостям, старіння металу, дія меха­нічних сил

Оглянути поверх­ні. При виявленні дефектів та у випад­ках сумніву в на­явності тріщин провести дефекто­скопію поверхонь
2. Тріщини, зломи в під­п’ятнику надресорної балки  

Підвищений знос в процесі експлуатації що приводить до відносного переміщення п’ятника і підп’ятника, пошкодженню над ресорної балки, відколу внутрішньо­го бурта підп’ятника і трі­щинам в п’ятнику.

Оглянути поверх­ню. При виявлен­ні дефектів довжи­ною менше 250 мм та у випадку сум­ніву в наявності тріщин провести дефектоскопію.
 

Несправність

 

Причина несправності

 

Спосіб виявлення несправності

 

3. Злом, тріщини пов­зуна, відсутність або злом ковпака візка. Відсутність болта кріплення ковпака ковзуна візка

Внаслідок механічних дій сил, перевантажень, ударів.  

Просканувати вздовж і впоперек поверхню ковзуна.

Візуальний конт­роль при технічно­му огляді, ремонті

4. Обрив заклепки фрикційної планки, злом або тріщина у фрикційному кли­ні, злом упорного бур­та фрикційного кли­ну, наявність тріщин у зварному шві при­варного упорного реб­ра фрикційного кли­на візка  

 

Під дією динамічних на­вантажень зростає знос тертьових деталей. Ступеневий знос фрикційної планки призводить до уда­рів клина і планки під час руху вагона, що приво­дить до обриву заклепок, злому і тріщин у фрикцій­ному клині, злому упорно­го бурта

Візуальний огляд ресорного комплек­ту під час техніч­ного обслуговуван­ня та ремонту
5. Обрив однієї заклеп­ки або болта, які за­кріплюють держав­ку мертвої точки або балку авторежима Удари клина і планки під час руху вагона Зовнішній огляд ресорного комплек­ту під час техніч­ного обслуговуван­ня та ремонту
 

 

6. Вільні (ненавантажені) підклинові пружини та фрик­ційні клини в порож­ніх вантажних ваго­нах та завищення хоч би одного клина від­носно нижньої спір­ної поверхні над ре­сорної балки більше 10 мм

Злом підклинових пру­жин, невірно підібрані пружини Візуальний огляд при технічному обслуговуванні та ремонті
7. Злом хоча б однієї дружини, зсув або пе­рекіс пружини, зми­кання витків Динамічні навантажен­ня, співудари вагонів під час виконання маневрової роботи

Візуальний конт­роль при технічно­му обслуговуванні

Також вас може зацікавити:

Ремонт візків вантажних вагонів (docx)